Anglès C1+

 Professor:  Ian Simpson

Destinataris del curs: Cursos de perfeccionament de llengua C1+ adreçats a persones interessades a mantenir i actualitzar el seu coneixement de l’idioma, especialment pel que fa als aspectes productius, tant orals com escrits.  

Requisits:

Per poder accedir a aquest curs, cal haver obtingut el nivell de llengua de C1 del Marc europeu comú de referència en un termini no superior a 4 anys a comptar des de la data de matrícula (cal adjuntar el document acreditatiu escanejat per formalitzar la matrícula del curs). En cas contrari, s’haurà de fer una prova de nivell.

Durada75 hores (30 sessions de 2,5 hores), del 6 d’octubre del 2021 a l’1 de juny del 2022

Horari:  dimecres 18:30 - 21:00

Lloc: Aula 1.4 

Nombre màxim d'alumnes: 15 

Objectius del curs

Consolidar i millorar la competència comunicativa, tant oral com escrita dels aprenents, tenint en compte aspectes d’adequació a situacions comunicatives complexes  (registre i grau de formalitat, característiques dels gèneres i tipologies textuals, qüestions socioculturals, etc.) així com de riquesa i d’un alt nivell de correcció lingüística. 

Consolidar i millorar la comprensió de textos orals i escrits de temàtica i tipologia diversa. 

Programa del curs: 

El curs es basarà en: 

       a. Llibre de text:

 

ISBN: 9781337561327

KEYNOTE Advanced Combo Split edition A

Editorial National Geographic Learning

  b. projectes de producció de textos tant orals com escrits 

Introducció a funcions i continguts lingüístics, sociolingüístics i discursius descrits en el nivell C2 del Marc Comú Europeu de Referència 

Preu: 355€ (material no inclòs)  

 Avaluació: Es farà una avaluació contínua.Els alumnes faran un mínim de 3 presentacions orals i 3 tasques escrites durant el curs. 

Certificat:

En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% per obtenir-lo.                   

Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdits d'idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.   

Prova de Nivell

Totes aquelles persones que no puguin acreditar el nivell C1 hauran de fer una prova de nivell escrita i una prova oral. Si la prova oral conclou que us situeu al nivell C1 podreu formalitzar la matrícula.

Pre-Inscripció i Matrícula:

Cal fer la pre-inscripció aquí a partir del 9 de juliol. Un cop revisada l’acreditació de nivell us farem arribar el full de pagament de matrícula. 

Hi ha 15 places disponibles i aquestes es donaran per ordre d'arribada de les sol.licituds. Tan bon punt es cobreixin aquestes places, només us podreu inscriure a la llista d’espera. Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins un cop iniciades les classes. 

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb eoivallesoriental@xtec.cat

Documentació imprescindible per a la matrícula:

És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de fer la preinscripció, la documentació sol·licitada al formulari (DNI i certificat acreditatiu de nivell C1 en cas de no haver-lo obtingut a l'EOI).

Pagament:

Cal fer el pagament a qualsevol caixer Servicaixa en un termini de 48 hores des del moment de formalitzada la matrícula.

Informació Addicional:

L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert. 

Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

NOTA: Totes les informacions d’aquest fullet estan subjectes a possibles canvis.