calendar icon

CALENDARI ESCOLAR CURS 2019-2020 

 

SETEMBRE

25 Inici de l’activitat lectiva (grups de dilluns i dimecres)

26 Inici de l’activitat lectiva (grups de dimarts i dijous)

30 Inici període sol·licitud canvi horari o renúncia

 

OCTUBRE

4   Últim dia per demanar anul·lació de matrícula i retorn de taxes 

11 Últim dia per sol·licitar canvi d’horari

23 Elecció de delegats de classe (grups dilluns i dimecres)

24 Elecció de delegats de classe (grups dimarts i dijous)

31 Dia de lliure elecció (dijous)

 

NOVEMBRE

1   Festa de Tots Sants (divendres)

29 Últim dia per sol·licitar renúncia

 

DESEMBRE

5  Dia de lliure disposició (dijous, no hi ha classe)

6  Dia de la Constitució (divendres)

18 Últim dia de classe (grups de dilluns i dimecres)

19 Últim dia de classe (grups de dimarts i dijous)

 

GENER

8   Inici classes (grups de dilluns i dimecres)

9   Inici classes (grups de dimarts i dijous)

 

FEBRER

24   Dia de lliure disposició (dilluns, no hi ha classe)

 

MARÇ

16   Dia de lliure disposició (dilluns, no hi ha classe)

 

ABRIL

1 Últim dia de classe (grups de dilluns i dimecres)

2 Últim dia de classe (grups de dimarts i dijous)

14 Inici de classe (grups de dimarts i dijous)

15 Inici de classe (grups de dilluns i dimecres)

 

MAIG

1   Dia Internacional del Treball (divendres, no hi ha classe)

13 Últim dia lectiu del curs (grups de dilluns i dimecres)

14 Últim dia lectiu del curs (grups de dimarts i dijous)

22 Dia festiu local / l’Ascensió (divendres)

 

EXÀMENS DE CERTIFICAT

Els exàmens de certificat de 3r (B1) , 5è (B2) i C1 es realitzaran durant els mesos de maig i juny segons el calendari marcat pel Departament d’Educació.

1. Llegiu atentament les explicacions específiques del tràmit que us interessa fer. 
2. Cliqueu a sobre del nom del tràmit  per omplir el formulari corresponent, imprimiu-lo i feu-lo arribar a l'escola (escannejat per email o presencialment). 
 
Cal justificar que hi ha hagut un canvi de circumstàncies vitals posterior a la data de matrícula que impedeix l’alumne/a d’assistir al seu horari de classes.
Un cop enviada la petició, s’inclou en una llista d’espera.
Un cop tancat el termini per demanar canvi horari, la direcció de l'escola decidiex si s'accepta el canvi horari. En aquest cas, l’alumne/a rebrà un correu electrònic amb el nou horari per tal que es pugui incorporar a classe. En cas de reposta negativa, l’alumne/a rebrà un correu electrònic amb la no acceptació del canvi horari. 
        

Renúncia:  

La renúncia es pot fer fins a finals del mes de Novembre.

La renúncia no computa a efectes de repetició i l’alumne manté la prioritat per matricular-se com a antic alumne al següent any acadèmic.

Un cop acceptada la renúncia per part de l’EOI Vallès Oriental, l’alumne ja no podrà assistir a classe.

Si un alumne abandona el curs sense que es formalitzi l’acceptació d’una renúncia, tindrà, a tots els efectes, la consideració de “no presentat” i, es computarà el curs a efectes de repetició.

Trasllat d'expedient:

 

En el cas de demanar un trasllat des de l'EOI Vallès Oriental a una altra escola, cal informar-se de les condicions d’admissió a l’EOI de destinació abans de sol·licitar el trasllat, ja que aquestes canvien segons l’escola.

Un cop enviada la sol·licitud a l'EOI Vallès Oriental, aquesta la trametrà directament a l’escola de destinació.

Devolució de taxes:

 

Consulteu amb secretaria la data límit per al retorn de taxes. 

Convocatòria addicional:

 

Dins de cada nivell —bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2  i C1—, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent. El nivell bàsic A2  i l'intermedi B2 es comprén cada un de dos cursos, per tant, es pot romandre en el nivell bàsic A2 o intermedi B2 quatre anys. El nivell intermedi B1 i el C1 es fan en un curs, per tant, es poden cursar en dos anys.  

 

Idiomes

Nivells

Cursos per nivell

Màxim de vegades que es pot matricular en aquest nivell

ALEMANY I ANGLÈS

bàsic

A2

2  (1r i 2n)

4

 

intermedi

      B1

1 (3r)

2

 

intermedi

B2

2 (4t i 5è)

4

 

C1

1 (C1)

2

En casos excepcionals i justificats documentalment, la direcció de l’escola podria autoritzar una convocatòria addicional per nivell (bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2, C1) sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada.

 

Expedició de títols:

- Nivells Bàsic i Intermedi B1:

 • L’alumnat que hagi superat el 2n curs obté el Certificat de Nivell Bàsic A2.
 • L’alumnat oficial de 3r o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de Nivell Intermedi B1
 • L’escola expedeix els certificats de manera automàtica sense que calgui sol·licitud prèvia ni pagament de taxes.
 • Es pot recollir personalment a partir de mitjan octubre a la secretaria del centre presentant el DNI, passaport o NIE de la persona interessada

- Nivells Intermedi B2 i C1:

 • L’alumnat oficial de 5è o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de Nivell Intermedi B2.
 • L’alumnat que superi la prova de C1 obté el Certificat de Nivell C1.
 • Els Certificats dels Nivells Intermedi B2 i C1 els expedeix el Departament d’Educació prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents.
 • Terminis: Els aprovats al mes de juny poden sol·licitar el títol a partir del mes d’octubre. Els aprovats al mes de febrer poden sol·licitar el títol a partir del mes d’abril.
 • S'abonen les taxes d’expedició amb el document de pagament emès per l’escola. En el cas que la sol·licitud s’hagi fet per correu electrònic, l’escola retornarà el document de pagament per correu electrònic a la mateixa adreça de correu.
  > Amb el codi de barres a través dels caixers del Servicaixa de “La Caixa”
  > O al portal de pagament de “La Caixa”
 • S'ha de retornar a la secretaria del centre el comprovant de pagament juntament amb el document de pagament.
 • En el moment que l’escola rebi el títol, s’avisa per correu electrònic als interessats. (En aquests moments, triga aproximadament dos anys, però el resguard té la mateixa validesa.)
 • Els títols s’han de recollir personalment a la secretaria del centre presentant el DNI, NIE o passaport i el resguard de pagament de les taxes

TÍPUS DE TAXES (Certificats de Nivell Intermedi B2 i C1 – a partir del 10/04/2017)

 • Ordinària: 74,95 €
 • Famílies nombroses generals o monoparentals: 37,50 €
 • Famílies nombroses de categoria especial: Exempts
 • Discapacitat igual o superior al 33%: Exempts

Preguntes freqüents sobre l'EOI Vallès Oriental

 

 

Quins cursos s'imparteixen?

El pla d'estudis s'estructura en 6 cursos:

- Nivell bàsic A2:                 1r i 2n curs (A1 i A2)

- Nivell intermedi B1:           3r curs (B1)

- Nivell intermedi B2:           4t i 5è curs (B2)

- Nivell C1                            6è (C1) (només anglès)

Aquests cursos es corresponen als següents nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR)

-       1er curs:           A1                    - 3er curs:         B1

-       2on curs:          A2                    - 4rt curs:          entre el B1  i el B2             - 5è curs:          B2           6è:     C1

 

Quina durada tenen els cursos?

Cada curs té una durada mínima de 130 hores. Es comença a mitjans de setembre i s'acaba a mitjans de maig.

 

Quins horaris tenen els cursos?

Els cursos són de 4h i 40 minuts hores a la setmana repartides en dos dies: o bé dilluns i dimecres o bé dimarts i dijous. Tots els cursos són de tarda i es distribueixen en dues franges: la primera franja de la tarda de les 16 a les 18:20h i la segona franja de les 18:30 a les 20:50h.

 

Què s'aprèn en un curs d'idiomes?

Els ensenyaments d'idiomes que s'imparteixen a les EOI tenen com a finalitat capacitar l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general. Per assolir aquesta finalitat, es treballen les cinc competències lingüístiques: la comprensió escrita, la comprensió oral, l'expressió escrita, l'expressió oral i l'ús de la llengua (gramàtica i vocabulari).

Al mateix temps, es treballa per a que l'alumne desenvolupi una actitud positiva i d'autonomia cap al procés d'aprenentatge de la llengua.

Cada curs disposa d'una plataforma virtual d'aprenentatge, anomenada Google classroom, on es poden fer exercicis complementaris, participar en fòrums, crear una wiki, etc...

 

Quines instal·lacions hi ha a la EOI Vallès Oriental?

L'EOI Vallès Oriental disposa d'una biblioteca i una sala d'estudis (planta baixa) per tal que l'alumnat pugui estudiar, fer els deures, consultar material, llegir i agafar material de préstec.

També hi ha servei de bar, que sovint funciona com a punt de trobada social entre alumnes, professors i altra gent de la casa.

A més a més, tenim a disposició tres sales d'informàtica (primera planta) on els alumnes poden treballar individualment, en parelles o en grups, les diferents competències lingüístiques i fer recerca a la xarxa, però sobretot és una eina molt útil per a la comprensió oral.

A secretaria (segona planta) podeu fer les vostres consultes administratives i a consergeria (segona planta) us informen de qüestions generals organitzatives.

A la sala d'actes (planta baixa) s'hi poden fer diverses activitats: des d'una festa de Nadal, fins a la projecció d'una pel·lícula, una xerrada amb un/a conferenciant, obres de teatre, mini-concerts, balls, cloenda de fi de curs, etc...

El departament d'anglès es troba a la primera planta i el departament d'alemany a la segona.

 

S'organitzen activitats culturals a l'EOI?

Sí, a les EOI s'organitzen activitats culturals durant el curs amb la finalitat d'enriquir el bagatge cultural de l'alumnat, sovint a través de les experiències d'un parlant de la llengua objecte. La majoria d'activitats culturals s'organitzen des del departament d'alemany o d'anglès i s'integren dins de l'aula. 

A més a més, l'escola disposa d'uns vals de cinema que els alumnes poden recollir a secretaria, per tal que gaudeixin de sessions de cinema en versió original a l'Associació Cultural de Granollers.

A partir del 2012, comptem amb l'Associació d'Alumnes i Ex-Alumnes de l'EOI Vallès Oriental. Aquesta associació també organitza activitats culturals i grups de conversa.

 

Com s'avalua a l'alumne?

Cal diferenciar entre dos tipus de cursos: per una banda, els cursos de 1er, 2on i 4rt i, per altra banda, els cursos de 3r, 5è i de C1.

En els cursos de primer, segon i quart curs es fa avaluació contínua. Això vol dir que l'alumne, al llarg del curs, realitza una sèrie de tasques i de tests de llengua en les cinc competències: expressió oral, expressió escrita, comprensió oral, comprensió escrita i ús de la  llengua (gramàtica i vocabulari). Hi ha un intercanvi d'informació mitjançant tutories entre l'estudiant i el professor, que permet a l'alumne entendre i fer-se seu el procés d'aprenentatge de la llengua. A més a més, cal que l'alumne assisteixi a un mínim del 65% de les hores de classe. L'alumne que no aprova per avaluació contínua no pot presentar-se a l'examen final.Aquells alumnes que no hagin assistit a com a mínim el 65% de les classes hauran de presentar-se a l'examen final que tindrà lloc un cop acabades les classes. Aquest examen final tindrà un valor del 100% de la nota.

Els alumnes de tercer, cinquè i sisè també fan una sèrie de tasques i test de llengua durant tot el curs, així com també poden fer tutories. A diferència dels altres cursos, però, al juny fan un examen per a obtenir el Certificat de Nivell Intermedi  B1 (a finals del curs de tercer) , el Certificat de Nivell Intermedi B2 (a finals del curs de cinquè)  i el Certificat de Nivell de C1 (a finals del curs de 6è o C1).

 

Podeu consultar mostres de les proves a la web aquí

Per a d'altres preguntes, podeu consultar la nostra pàgina web:

www.eoivallesoriental.com

Aquests són els horaris d'atenció al públic de la Secretaria i de la Consergeria de l'Escola

 

 

Setmana del dos al sis de Setembre de 2019:

- De dilluns a divendres: de 10 a 14 h

 Del sis de Setmebre al 22 de Desembre:

 - De dilluns a dijous: de 16 a 20 h i els divendres de 10 a 14h

 

Pots contactar amb nosaltres d'aquestes maneres:

 • Per telèfon: 93 870 46 61
 • Per e-mail: eoivallesoriental@xtec.cat
 • Venint al centre:
Edifici Centre Vallès, Escola Oficial d'Idiomes Vallès Oriental
Carrer Veneçuela 86 (abans Puig de les Forques 2-4)
08402 Granollers (BCN)
Com s'hi arriba amb bus: Línia 1 (parada del tanatori)