logo.png

Alemany – Wir machen weiter!! (B2+)

 

Wir machen weiter! és un curs de perfeccionament de llengua alemanya (nivell B2+) adreçat a persones que vulguin mantenir i actualitzar el seu coneixement de l’idioma, especialment pel que fa als aspectes productius, tant orals com escrits.

S’ofereix als alumnes com a continuació del 5è d'EOI i dels monogràfics B2+ i a totes les persones amb un nivell d’alemany B2 interessades.

Objectius del curs: Consolidar i millorar la competència comunicativa, tant oral com escrita dels aprenents, tenint en compte aspectes d'adequació a la situació comunicativa (registre i grau de formalitat, característiques dels gèneres i tipologies textuals, qüestions socioculturals, etc.), així com de riquesa i de correcció lingüística. Així mateix, consolidar i millorar la comprensió i producció de textos orals i escrits de temàtica i tipologia diversa. Tematitzar qüestions socioculturals rellevants, a més d'aspectes interessants de l'actualitat i la cultura dels països de parla alemanya.


Programa del curs:  

El curs es basarà en un dossier proposat per la professora i petits projectes realitzats per part d’alumnat. Es plantejaran als alumnes tasques en què el pes recaigui principalment en la seva producció oral (petites presentacions a l'aula, debats i comunicació cooperativa, narració de fets viscuts, etc.) i escrita (textos argumentatius, narratius, epistolars, descripcions, resums, etc.). A partir d'aquestes produccions, s'incidirà en aspectes d'adequació de riquesa lingüística (verbs amb prefix, nominalització, derivació i composició, etc.) i de correcció (connectors, ordre dels elements a la frase, declinació, marcadors locals i temporals, veu passiva, etc.).  

Aquest plantejament permetrà, d'una banda, activar els coneixements de l’alumne i donar-los l'oportunitat de guanyar confiança usant la llengua i, per l’ altra, detectar dubtes lingüístics que com a grup i/o individualment vagin sorgint, per tal de poder-hi incidir de manera personalitzada en cada cas.

 

Requisits

Per poder accedir al curs “Wir machen weiter”, cal haver obtingut el nivell de llengua de B2 del Marc europeu comú de referència (els alumnes nous de l’escola han d’adjuntar el document acreditatiu i el DNI escanejats per formalitzar la matrícula del curs). En cas contrari, hauran de fer una prova de nivell.

Horaris i dates

Dijous de 18:30 a 21:00 hores

 

Lloc: Aula Meteo

 

Durada: 75 hores (30 sessions de 2,5 hores), del 4 d’octubre del 2018 al 30 de maig del 2019               

Professora: Constance Siepel

 

Preu:

320,80- € (Material no inclòs). Es treballarà amb un dossier elaborat per la professora per aquest curs.

 

Avaluació i certificació:

·  Hi haurà una avaluació contínua.  S’avaluarà una tasca d’expressió escrita i oral per trimestre.

· En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu d’assistència i/o aprofitament . Es requereix una assistència del 80% de les 75 hores lectives per obtenir-lo.

· Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquests cursos com a crèdits d’idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

 

Prova de Nivell

Totes aquelles persones que no puguin acreditar el nivell B2 hauran de fer una prova de nivell online i una prova oral. Un cop feta la prova online us podreu preinscriure i us convocarem per fer una prova oral. Si la prova oral conclou que us situeu al nivell B2 podreu formalitzar la matrícula.

Pre-Inscripció i Matrícula:

Cal fer la inscripció aquí a partir 17 de setembre fins a omplir les places.

Un cop revisada l’acreditació de nivell us farem arribar el full de pagament de matrícula.

Si heu de fer prova de nivell, feu la prova online i a continuació feu la preinscripció. Un cop rebuda l’escola us convocarà per fer la prova oral.

Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.

Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins un cop iniciades les classes.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb eoivallesoriental@xtec.cat

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de fer la preinscripció, la documentació sol·licitada al formulari (DNI i certificat acreditatiu de nivell, si s’escau).

Pagament

Cal fer el pagament a qualsevol caixer Servicaixa en un termini de 48 hores des del moment de formalitzada la matrícula.

Informació Addicional

L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

NOTA: Totes les informacions d’aquest fullet estan subjectes a possibles canvis.    

logo.png

Anglès B2+

 

Professor:  Luis Ribes

 

Destinataris del curs: Cursos de perfeccionament de llengua B2+ adreçats a persones interessades a mantenir i actualitzar el seu coneixement de l’idioma, especialment pel que fa als aspectes productius, tant orals com escrits.  

 

Requisits

Per poder accedir a aquest curs, cal haver obtingut el nivell de llengua de B2 del Marc europeu comú de referència en un termini no superior a 4 anys a comptar des de la data de matrícula (cal adjuntar el document acreditatiu escanejat per formalitzar la matrícula del curs). En cas contrari, s’haurà de fer una prova de nivell.

 

Durada:  75 hores (30 sessions de 2,5 hores), del 5 d’octubre al 31 de maig

 

Horari:  dijous de 16:00-18.30

 

Lloc: Aula Meteo  

 

Objectius del curs: Consolidar i millorar la competència comunicativa, tant oral com escrita dels aprenents, tenint en compte aspectes d’adequació a la situació comunicativa (registre i grau de formalitat, característiques dels gèneres i tipologies textuals, qüestions socioculturals, etc.) així com de riquesa i correcció lingüística.

Consolidar i millorarà la comprensió de textos orals i escrits de temàtica i tipologia diversa.

Tematitzar qüestions socioculturals   rellevants, amés d’aspectes interessants de l’actualitat.

 

La franja B2+, segons el MECR, està centrada en l’argumentació, en el discurs social eficaç i en la consciència lingüística que apareix en el B2. No obstant això, l’èmfasi en l’argumentació i en el discurs social també es pot interpretar com un nou èmfasi en les habilitats discursives. Aquest nou grau de competència discursiva es mostra en les habilitats de conversació (estratègies de cooperació): Comentar i completar enunciats d’altres parlants i, per tant, contribuir al desenvolupament de la discussió; relacionar hàbilment la seva pròpia contribució amb la dels altres parlants. Aquest grau de competència també està relacionat amb la coherència i la cohesió: Utilitzar un nombre limitat de mecanismes de cohesió per encadenar frases eficaçment i fer que construeixin un discurs clar i cohesionat; utilitzar una varietat de connectors de manera eficient per marcar clarament la relació entre les idees; desenvolupar un argument sistemàticament destacant de manera adequada els punts significatius i oferint detalls rellevants de suport. Finalment, en aquesta franja hi ha una concentració d’ítems sobre la negociació: explicar en termes generals un cas de reclamació, utilitzant un llenguatge persuasiu i arguments simples de manera que aconsegueixi satisfer els seus propòsits; declarar clarament els límits d’una concessió.  

 

Programa del curs:

El curs es basarà en:  

 

 1. Llibre de text: English File 3rd Ed. Advanced MultiPack A Oxford Student’s Book A. Workbook A + dossier  (Keynote Advanced + Language Leader)

 

 1. Petits projectes de producció de textos tant orals (petita presentació a l’aula, debats…) , com escrits

 

Es planteja un objectiu cada trimestre basat en la “producció” de la llengua.

 

Per assolir l’objectiu caldrà aprendre/revisar una gramàtica i un vocabulari que s’hauran de posar en pràctica en el treball final.

 

Continguts temàtics, lèxics i gramaticals:

 

Primer trimestre:

Projecte: Demonstration: els alumnes han de redactar i presentar un producte o un servei, exposar-lo i convèncer la classe de per què el seu és “vendible”.

 

Continguts:

 

 • English File Lessons:1,2

 • KEYNOTE Lessons: 1, 4, 6 (Speaking skills + Grammar extra: approximation)

 • Language Leader Lessons: 5, 11 (Speaking skills + Grammar extra: phrasal verbs)

 • Video extra: Dragon’s Den (Youtube)

 

Segon trimestre:

       Projecte: News report: els alumnes han de redactar i explicar una notícia en format de ràdio o TV.

 

Continguts:

 

 • English File Lessons: 3,4

 • KEYNOTE Lessons: 2, 7, 10 (Speaking skills + Grammar extra: amounts&omparisons; passive; speculation)

 • Language Leader Lessons: 2, 3 (Speaking skills + Grammar extra: articles)

 • Video extra: News (BBC, CNN, etc.)


Tercer trimestre:

Projecte: Presentation: els alumnes han de realitzar un TED TALK.

 

Continguts:

 

 • English File Lessons: 5

 • KEYNOTE Lessons: 3, 5, 9, 11, 12 (Speaking skills + Grammar extra: conditionals&inversions; intensifying adverbs; cleft sentences)

 • Language Leader Lessons: 4 (Speaking skills + Grammar extra: linkers)

 

Continguts per sessió:

 

-un o més tasques de comprensió oral

-una petita tasca d’expressió escrita (es planteja i planifica a classe i es completa a casa)

-exercisis de gramàtica

-exercisis de vocabulari

-un debat

-“presentation skills” per estudiar i practicar la pronunciació (video + exercisis)

 

Preu: 320,80 € (material no inclòs)  

 

Avaluació: Hi haurà una avaluació contínua  (un pojecte escrit i un projecte oral per trimestre) i una prova d’avaluació final (gramática, vocabulari, comprensió oral i expressió escrita).   

 

Certificat: En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% per obtenir-lo.                      

Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdits d'idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.   

 

Prova de Nivell

Totes aquelles persones que no puguin acreditar el nivell B2 hauran de fer una prova de nivell online i una prova oral. Un cop feta la prova online us podreu preinscriure i us convocarem per fer una prova oral. Si la prova oral conclou que us situeu al nivell B2 podreu formalitzar la matrícula.

Pre-Inscripció i Matrícula:

Cal fer pre-inscripció aquí a partir 15 de setembre fins a omplir les places.

Un cop revisada l’acreditació de nivell us farem arribar el full de pagament de matrícula.

Si heu de fer prova de nivell, feu la prova online i a continuació feu la preinscripció. Un cop rebuda l’escola us convocarà per fer la prova oral.

Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.  

Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins un cop iniciades les classes.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb eoivallesoriental@xtec.cat

 

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de fer la preinscripció, la documentació sol·licitada al formulari (DNI i certificat acreditatiu de nivell, si s’escau).

 

Pagament

Cal fer el pagament a qualsevol caixer Servicaixa en un termini de 48 hores des del moment de formalitzada la matrícula.

 

Informació Addicional

L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.


NOTA: Totes les informacions d’aquest fullet estan subjectes a possibles canvis.     

logo.png

Anglès B2+

Professor:  Luis Ribes

Destinataris del curs: Cursos de perfeccionament de llengua B2+ adreçats a persones interessades a mantenir i actualitzar el seu coneixement de l’idioma, especialment pel que fa als aspectes productius, tant orals com escrits.  

Requisits

Per poder accedir a aquest curs, cal haver obtingut el nivell de llengua de B2 del Marc europeu comú de referència en un termini no superior a 4 anys a comptar des de la data de matrícula (cal adjuntar el document acreditatiu escanejat per formalitzar la matrícula del curs). En cas contrari, s’haurà de fer una prova de nivell.

Durada:  75 hores (30 sessions de 2,5 hores), del 10 d’octubre del 2018 al 29 de maig del 2019

Horari:  dimecres de 18:30-21:00

Lloc: Aula Meteo  

Objectius del curs: Consolidar i millorar la competència comunicativa, tant oral com escrita dels aprenents, tenint en compte aspectes d’adequació a la situació comunicativa (registre i grau de formalitat, característiques dels gèneres i tipologies textuals, qüestions socioculturals, etc.) així com de riquesa i correcció lingüística.

Consolidar i millorarà la comprensió de textos orals i escrits de temàtica i tipologia diversa.

Tematitzar qüestions socioculturals   rellevants, amés d’aspectes interessants de l’actualitat.

La franja B2+, segons el MECR, està centrada en l’argumentació, en el discurs social eficaç i en la consciència lingüística que apareix en el B2. No obstant això, l’èmfasi en l’argumentació i en el discurs social també es pot interpretar com un nou èmfasi en les habilitats discursives. Aquest nou grau de competència discursiva es mostra en les habilitats de conversa (estratègies de cooperació): Comentar i completar enunciats d’altres parlants i, per tant, contribuir al desenvolupament de la discussió; relacionar hàbilment la seva pròpia contribució amb la dels altres parlants. Aquest grau de competència també està relacionat amb la coherència i la cohesió: Utilitzar un nombre limitat de mecanismes de cohesió per encadenar frases eficaçment i fer que construeixin un discurs clar i cohesionat; utilitzar una varietat de connectors de manera eficient per marcar clarament la relació entre les idees; desenvolupar un argument sistemàticament destacant de manera adequada els punts significatius i oferint detalls rellevants de suport. Finalment, en aquesta franja hi ha una concentració d’ítems sobre la negociació: explicar en termes generals un cas de reclamació, utilitzant un llenguatge persuasiu i arguments simples de manera que aconsegueixi satisfer els seus propòsits; declarar clarament els límits d’una concessió.  

Programa del curs:

El curs es basarà en:  

 1. Llibre de text: English File 3rd Ed. Advanced MultiPack A Oxford Student’s Book A. Workbook A + dossier  (Keynote Advanced + Language Leader)

 1. Petits projectes de producció de textos tant orals (petita presentació a l’aula, debats…) , com escrits

Es planteja un objectiu cada trimestre basat en la “producció” de la llengua.

Per assolir l’objectiu caldrà aprendre/revisar una gramàtica i un vocabulari que s’hauran de posar en pràctica en el treball final.

Continguts temàtics, lèxics i gramaticals:

Primer trimestre:

Projecte: Demonstration: els alumnes han de redactar i presentar un producte o un servei, exposar-lo i convèncer la classe de per què el seu és “vendible”.

Continguts:

 • English File Lessons:1,2

 • KEYNOTE Lessons: 1, 4, 6 (Speaking skills + Grammar extra: approximation)

 • Language Leader Lessons: 5, 11 (Speaking skills + Grammar extra: phrasal verbs)

 • Video extra: Dragon’s Den (Youtube)

Segon trimestre:

       Projecte: News report: els alumnes han de redactar i explicar una notícia en format de ràdio o TV.

Continguts:

 • English File Lessons: 3,4

 • KEYNOTE Lessons: 2, 7, 10 (Speaking skills + Grammar extra: amounts&comparisons; passive; speculation)

 • Language Leader Lessons: 2, 3 (Speaking skills + Grammar extra: articles)

 • Video extra: News (BBC, CNN, etc.)


Tercer trimestre:

Projecte: Presentation: els alumnes han de realitzar un TED TALK.

Continguts:

 • English File Lessons: 5

 • KEYNOTE Lessons: 3, 5, 9, 11, 12 (Speaking skills + Grammar extra: conditionals&inversions; intensifying adverbs; cleft sentences)

 • Language Leader Lessons: 4 (Speaking skills + Grammar extra: linkers)

Continguts per sessió:

-un o més tasques de comprensió oral

-una petita tasca d’expressió escrita (es planteja i planifica a classe i es completa a casa)

-exercisis de gramàtica

-exercisis de vocabulari

-un debat

-“presentation skills” per estudiar i practicar la pronunciació (video + exercisis)

Preu: 320,80 € (material no inclòs)  

Avaluació: Hi haurà una avaluació contínua  (un pojecte escrit i un projecte oral per trimestre) i una prova d’avaluació final (gramática, vocabulari, comprensió oral i expressió escrita).   

Certificat: En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% per obtenir-lo.                      

Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdits d'idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.   

Prova de Nivell

Totes aquelles persones que no puguin acreditar el nivell B2 hauran de fer una prova de nivell online i una prova oral. Un cop feta la prova online us podreu preinscriure i us convocarem per fer una prova oral. Si la prova oral conclou que us situeu al nivell B2 podreu formalitzar la matrícula.

Pre-Inscripció i Matrícula:

Cal fer inscripció aquí a partir 17 de setembre fins a omplir les places.

Un cop revisada l’acreditació de nivell us farem arribar el full de pagament de matrícula.

Si heu de fer prova de nivell, feu la prova online i a continuació feu la preinscripció. Un cop rebuda l’escola us convocarà per fer la prova oral.

Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.  

Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins un cop iniciades les classes.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb eoivallesoriental@xtec.cat

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de fer la preinscripció, la documentació sol·licitada al formulari (DNI i certificat acreditatiu de nivell, si s’escau).

Pagament

Cal fer el pagament a qualsevol caixer Servicaixa en un termini de 48 hores des del moment de formalitzada la matrícula.

Informació Addicional

L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.


NOTA: Totes les informacions d’aquest fullet estan subjectes a possibles canvis.    

JULIOL 2019

Francès

Matrícula oberta a partir del 20 de març de 2019 i fins a exhaurir les places

Per matricular-vos, seguiu les instruccions: test de nivell i  matrícula online

Atenció:

Tots els alumnes, excepte els principiants absoluts i els oficials d’aquest any acadèmic, hauran de fer la prova de nivell online. Si l'alumne no ha realitzat la prova de nivell i, un cop iniciat el curs, o bé l'alumne o bé el professorat considera que no és al nivell que li correspon, no podem garantir el canvi de nivell necessari. En aquest cas no hi haurà dret a retorn de taxes.

TEST DE NIVELL:

Cal que feu dos dels tests disponibles: el de gramàtica i, com a mínim, una altra competència més (comprensió oral, expressió escrita, comprensió escrita o vocabulari). Cada test consta de 30 preguntes i s'ha de completar el test per a poder obtenir el resultat.

Feu el test de nivell online clicant aquí

DURADA:

Del 2 al 24 de juliol, ambdós inclosos

IDIOMES, HORARI I NIVELLS:

Idioma

Horaris

Nivells

FRANCÈS

09:30 - 13:00 h

(60 hores)

1r, 2n i 3r

(matrícula online )

Equivalències dels nivells:

Nivell de l'EOI

Nivell segons el Marc europeu comú de referència

1r

A1 (usuari bàsic)

 

2n

Se situa dins la franja de l'A2 (usuari bàsic)

 

3r

Se situa dins la franja del B1 (primer nivell de l'usuari independent)

 

PREU:

 • 266,80 € (cursos de 60 hores)

Aquests preus inclouen 50,80€ de despeses de gestió no retornables en cap cas, excepte que l'escola anul·li el curs de l'alumne.

Aquests preus no inclouen el material.

En cas que tingueu dret a descompte del 50% de la matrícula podeu també fer la matrícula online però ens haureu d'enviar la documentació justificativa corresponent en un termini màxim de 3 dies a l'adreça d'email: eoivallesoriental@xtec.cat, en cas contrari la matrícula podrà ser invalidada.

En cas que tingueu dret a exempció de taxes poseu-vos en contacte amb l'escola a l'adreça d'email: eoivallesoriental@xtec.cat 

EDAT MÍNIMA:

14 anys ( o que els fa dins l'any natural actual) per a alumnat que cursa un altre idioma com a primera llengua estrangera a l'escola. Cal portar documentació acreditativa.

CERTIFICATS:

 • Els cursos d’estiu s’avaluen formalment i donen dret a un certificat de suficiència o d’assistència: els alumnes que hagin complert el requisit d’assistència, però que no hagin assolit els objectius del curs, tenen dret a un certificat d’assistència, i els alumnes que hagin superat el curs obtindran un certificat de suficiència. En qualsevol dels casos, es requereix haver-hi assistit un 80% per obtenir-lo.

 • Els cursos, tot i seguir la mateixa nomenclatura que els cursos reglats, no tenen equivalència amb els cursos extensius que s'ofereixen a les EOIs, ni donen preferència de matriculació als cursos que comencen al setembre. Això no obstant, es pot accedir a la preinscripciò del mateix nivell sense fer el test de nivell.

 • Algunes universitats de Catalunya reconeixen alguns d’aquests cursos com a crèdits d’idioma de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

 LLIBRES DE TEXT: clica aquí 

Atenció: Abans de formalitzar la matrícula us recomanem que us llegiu l'apartat "Reglament Intern d'inscripció als cursos d'estiu" (al final d'aquest full) 

COM FORMALITZAR LA MATRÍCULA:

Procediment

Forma de pagament:

Ompliu el formulari, imprimiu el rebut a ingressar a Servicaixa.

.

Per Servicaixa de La Caixa

Terminis de pagament:

 • 3 dies de termini des del moment de la impressió del full de pagament de la matrícula fins al 23 de juny.
 • 24 hores des del 24 de juny i fins al 1 de juliol

No es retornarà l'import total o parcial de la matrícula, en cas de renúncia per part de l'alumne. L'import cal fer-lo efectiu en un màxim de tres dies. No fer-ho comportarà automàticament la renúncia a la matrícula.

Dret a matrícula per ordre de pagaments fins a cobrir les places.

Abans de l'inici de les classes, cal que ens porteu a l'escola la fotocòpia del D.N.I. També podeu enviar aquesta documentació per e-mail a l'adreça: eoivallesoriental@xtec.cat.

L'alumne queda matriculat un cop efectuat el pagament.

Alumnes Menors d'Edat:

Els menors d'edat hauran de realitzar la matrícula sota la tutela dels seus pares o tutors legals, que hauran de signar el corresponent document que els serà entregat el primer dia de classe i presentar-lo el primer dilluns del curs sens falta al seu professor/a. No fer-ho invalidarà el procés de matrícula. 

Per a més informació:

Tel: 93 870 46 61

Correu electrònic: eoivallesoriental@xtec.cat

NOTA: Totes les informacions estan subjectes a possibles canvis.

Altres normes del Reglament Intern d'inscripció als cursos d'estiu:

 • L'accés preferent als cursos serà per rigorós ordre de pagament de l''inscripció. Els cursos es tancaran un cop s'hagin exhaurit les places .
 • Cal tenir el Graduat Escolar o l'equivalent.
 • Els alumnes es regiran també pel reglament d'usos dels espais i instal·lacions del Centre Vallès.

 Informació dels llibres que utilitzarem.

 

1r  9780194598675  ENGLISH FILE ELEM MULTIPACK B PK 3ED 
2n A 9780194598682  ENGLISH FILE P-INT SB+WB A PK 3ED
3r A 9780194520485  ENGLISH FILE INT SB+WB A PK 3ED
 4t  9780194558624  ENGLISH FILE UPP-INT MULTIPACK - A 3ED
5 è 9780194502450 ENGLISH FILE ADVANCED MULTIPACK - A 3ED 
C1 i Advanced (per a alumnes que ja tenen un certificat de nivell B2 )

per determinar

 

 

 

El llibre el podeu comprar online i /o telèfon al següent llibreter de Granollers: la Gralla

 Hi ha moltes altres opcions. L'important és que tingueu els llibres al més aviat possible un cop esteu ben segurs que esteu al curs que us correspon 

la Gralla : compra a la botiga, online i/o telèfon (5% descompte per als alumnes de l'EOI) i us el porten a l'escola:

Llibreria La Gralla, http://www.llibrerialagralla.cat/escola-oficial-didiomes

Plaça dels Cabrits, 5 08401 - Granollers (Barcelona) - Telèfon: 938 794 970

why vaccines cannot infect you