Alemany – Wir machen weiter!! (B2+)

 Curs tancat

Wir machen weiter! és un curs de perfeccionament de llengua alemanya (nivell B2+) adreçat a persones que vulguin mantenir i actualitzar el seu coneixement de l’idioma, especialment pel que fa als aspectes productius, tant orals com escrits.

S’ofereix als alumnes com a continuació del 5è d'EOI i dels monogràfics B2+1 i B2+2 i a totes les persones amb un nivell d’alemany B2 interessades.

Objectius del curs:

Consolidar i millorar la competència comunicativa, tant oral com escrita dels aprenents, tenint en compte aspectes d'adequació a la situació comunicativa (registre i grau de formalitat, característiques dels gèneres i tipologies textuals, qüestions socioculturals, etc.), així com de riquesa i de correcció lingüística. A més a més d’això, es busca consolidar i millorar la comprensió i producció de textos orals i escrits de temàtica i tipologia diversa. Finalment, cal tematitzar qüestions socioculturals rellevants, a més d'aspectes interessants de l'actualitat i la cultura dels països de parla alemanya. 


Programa del curs:  

El curs es basarà en un dossier proposat per la professora i petits projectes realitzats per part de l’alumnat. Es plantejaran als alumnes tasques en què el pes recaigui principalment en la seva producció oral (petites presentacions a l'aula, debats i comunicació cooperativa, narració de fets viscuts, etc.) i escrita (textos argumentatius, narratius, epistolars, descripcions, resums, etc.). A partir d'aquestes produccions, s'incidirà en aspectes d'adequació de riquesa lingüística (verbs amb prefix, nominalització, derivació i composició, etc.) i de correcció (connectors, ordre dels elements a la frase, declinació, marcadors locals i temporals, veu passiva, etc.).  

Aquest plantejament permetrà, d'una banda, activar els coneixements de l’alumne i donar-los l'oportunitat de guanyar confiança usant la llengua i, per l’ altra, detectar dubtes lingüístics que com a grup i/o individualment vagin sorgint, per tal de poder-hi incidir de manera personalitzada en cada cas. 

 

Requisits:

Per poder accedir al curs “Wir machen weiter”, cal haver obtingut el nivell de llengua de B2 del Marc europeu comú de referència (els alumnes nous de l’escola han d’adjuntar el document acreditatiu i el DNI escanejats per formalitzar la matrícula del curs). En cas contrari, hauran de fer una prova de nivell.

Horaris i dates: Dijous de 18:30 a 21:00 hores

Lloc: Aula 1.5

Durada: 75 hores (30 sessions de 2,5 hores), 

Professora: Constance Siepel

Preu:320,80- € (Material no inclòs). Es treballarà amb un dossier elaborat per la professora per aquest curs. 

Avaluació i certificació:

  • · Hi haurà una avaluació contínua.  S’avaluarà una tasca d’expressió escrita i oral per trimestre.
  • · En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu d’assistència i/o aprofitament . Es requereix una assistència del 80% de les 75 hores lectives per obtenir-lo.
  • · Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquests cursos com a crèdits d’idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement. 

 

Prova de Nivell: Totes aquelles persones que no puguin acreditar el nivell B2 hauran de fer una prova de nivell online i una prova oral. Un cop feta la prova online us podreu preinscriure i us convocarem per fer una prova oral. Si la prova oral conclou que us situeu al nivell B2 podreu formalitzar la matrícula.

Pre-Inscripció i Matrícula: Pre-inscripció oberta (curs tancat) fins a omplir les places. Un cop revisada l’acreditació de nivell us farem arribar el full de pagament de matrícula. Si heu de fer prova de nivell, feu la prova online i a continuació feu la preinscripció. Un cop rebuda l’escola us convocarà per fer la prova oral. Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera. Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins un cop iniciades les classes.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb eoivallesoriental@xtec.cat

 Documentació imprescindible per a la matrícula:

És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de fer la preinscripció, la documentació sol·licitada al formulari (DNI i certificat acreditatiu de nivell, si s’escau).

 Pagament: Cal fer el pagament a qualsevol caixer Servicaixa en un termini de 48 hores des del moment de formalitzada la matrícula.

 Informació Addicional: L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert. Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

 

NOTA: Totes les informacions d’aquest full informatiu estan subjectes a possibles canvis.     

why vaccines cannot infect you