Matrícula d'actualització de coneixements

Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes que condueixen a l’obtenció d’un certificat, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l'últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut dos cursos des de l’obtenció del certificat.
La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre una vegada finalitzat el període d'admissió, i només s’admet si existeixen vacants en el curs i l’idioma sol·licitat. La sol·licitud és valida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumne ho vol.
Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial. La qualificació que es fa constar a l’expedient acadèmic de l’alumne és de “no qualificat/ada”.
Els alumnes en aquesta situació acadèmica no tenen dret a sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment, però poden sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estiguin matriculats.
Pel que fa al preu del servei, aquests alumnes han de pagar la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició.
Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d'actualització del mateix idioma.

  •        Informació sobre la preinscripció:  

Consulta del resultat del test de nivell d'alemany i anglès i elecció d'horaris: des del 15 de setembre a les 10 hores i fins el 18 de setembre a les  13 hores

                         Llistat admesos a test de nivell d'alemany (consulteu dia, hora i aula per a fer el test)

                         Llista admesos a test de nivell anglès (consulteu dia, hora i aula per a fer test)

                         Llistat admesos a prova d'ordre d'accés a C1 (consulteu dia, hora i aula per a fer prova)   

                         **********************

                         Places vacants per al curs 17-18

                         Informació general sobre el procés i enllaç a l'aplicatiu de preinscripció i matrícula

                         Informació específica sobre el C1 i enllaç a l'aplicatiu de preinscripció i matrícula                                            

 

Generalitat de Catalunya

Departament d’Ensenyament

Escola Oficial d’Idiomes

Vallès Oriental

Carrer Veneçuela 86

08402 GRANOLLERS (Barcelona)

Tel: 93 870 46 61

Fax: 93 879 53 32

ALUMNES MENORS D’EDAT
CURS:                                                 IDIOMA:                                          NIVELL: 
El /la sotasignant ( nom i cognoms ) ............................................................ 
 
Amb DNI ..................................... en qualitat de pare/mare/tutor legal (encerclar) 
 
de l’alumne/a (nom i cognoms) ......................................................................... 
 
DECLARO 

- Que l’alumne/a ha fet el procés de preinscripció, prova de nivell i matrícula en la meva presència.

- Que l’alumne/a esmentat/da no té coincidència horària entre l’Escola Oficial d’Idiomes i  l’Ensenyament obligatori. 
 
AUTORITZO 
-L’alumne/a a participar en les activitats complementàries que organitza l’Escola i que formen part de l’ensenyament d’idiomes que s’imparteix. 
 
-L’alumne/a a sortir durant l’horari lectiu en el cas que falti el seu professor/a, en el cas que l’alumne/a acabi un examen o una activitat abans de l’hora oficial de sortida, i en el cas de qualsevol altra incidència que es pugui produir. 
 
-L’alumne/a a sortir durant l’horari lectiu en el cas que no compleixi amb les normes del Centre Vallès i de l’Escola Oficial d’idiomes. En tal cas es comunicarà per telèfon o SMS al mòbil del pare/mare o tutor/a legal. 
 
-L’alumne/a fer ús de la seva adreça d’email dins del context educatiu del centre, aquest fet inclou que la seva adreça pugui ser visible pels seus companys de classe  en l’entorn Moodle o per altres companys de l’escola en cas que surti escollit delegat o membre del Consell Escolar.
 
DEMANO
A l’escola a que em notifiqui les faltes d’assistència de l’alumne/a: 
(marqueu una de les següents opcions) 
Per telèfon o SMS al mòbil núm ........................................................................
No cal que em notifiqui les absències ................................................. 
 
 
Que en cas d’algun incident o emergència amb l’alumne/a s’avisi al Sr./a .............. 
......................................................... al tel. mòbil .................................................... 
 
I perquè així consti, signo aquest document. 
 
 
Signatura (pare/mare/tutor) 
 
 
 
Granollers, .............de.......................................de ..........
 

 

NOTA IMPORTANT :

  1. L’alumne/a té dret a estar informat del seu procés d’aprenentatge en tot moment directament per part del seu professor. En el cas dels menors, aquests seran informats directament, a no ser que els pares demanin ser informats sobre els seus fills.
  1. L’avaluació de final de curs es pot realitzar en sessió de tutoria. La decisió final es publica sempre a centrosnet.

Aquesta autorització és vàlida durant el temps que l'alumne romangui a l'escola

Matrícula informació

 

  • Preinscripció de nou alumnat al curs 2020-21. Cliqueu aquí.

 

MATRÍCULES Curs Escolar 2021-22   TAXES PREUS PÚBLICS 
Ordre EDU/80/2020 Ordre EDU/155/2020
nivelLs: B1, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2 nivelLs: A1, A2, C1, C2, C2.1, C2.
Matrícula ordinària Bonificació 50% Matrícula ordinària Bonificació 50%
1ª Matrícula* 316,00 € 158,00 € 305,00 € 152,50 €
2ª Matrícula* 410,80 € 205,40 € 396,50 € 198,25 €
3ª Matrícula* 568,80 € 284,40 € 549,00 € 274,50 €
  Bonificacions o exempcions de taxes. Clicar  aquí >> Bonificaciones o exempcions de preu públics. Clicar aquí >>

*A partir del curs 2021-22, la quota de material passa a ser preu públic i, per tant, d'obligat compliment. 

Beques MEC

Per a la vostra informació, a continuació us adjuntem l’enllaç a la pàgina del Ministerio on es fa pública la informació sobre la convocatòria de beques per a ensenyaments no universitaris per al curs 2021-22. Cliqueu aquí

Ajuts Parla 3 - tercera llengua a la Universitat

Els cursos de formació finançats són els corresponents als nivells B1, B2.1 i B2.2 d'anglès, francès, alemany o italià per a alumnes universitaris, per a més informació cliqueu aquí

Per fer la sol·licitud de l'ajut cliqueu aquí

En en aquests casos , els alumnes que sol·liciten la beca han d’ingressar l’import de la taxa que els correspon quan es matriculin i, un cop han obtingut la beca o l’ajut, ho han d’acreditar davant de la direcció del centre, que els retornarà el 100% de l’import de la taxa ingressada.