PGA

 

Programació General Anual per al curs 2020-21 

 

Index

1.1 Objectiu anual: millorar l’expressió oral

                 1.1.1 Millorar l’expressió oral a partir del Pocket Portfolio

1.2 Objectiu anual: millorar la metodologia en cursos semi/online

       1.2.1 Introduir un pla d’acció per als cursos 20-24

1.3 Objectiu anual: establir unes normes d’ús de eines online de traducció i altres 

        1.3.1 Promocionar debat intern sobre el tema

        1.3.2 Proposar tasques a l’aula per ensenyar el seu bon ús

        1.3.3 Introduir una normativa al respecte a les NOFC del centre

1.4 Objectiu anual: millorar les eines digitals a l’abast del professorat

1.5 Objectiu anual: promocionar les classes de conversa via videoconferència

                 1.5.1 Impuls de les classes de conversa online que ofereix l’Associació d’Alumnes

                1.5.2 Assessorament pedagògic

2.  Objectiu estratègic: millorar la relació amb l’entorn

2.1 Objectiu anual: donar a conèixer els documents de gestió del centre a la comunitat educativa així com d’altra informació sobre el centre

3.  Objectiu estratègic: protocolitzar els processos de preinscripció i matrícula

          3.1. Objectiu anual:  relacionar processos de preinscripció i   matrícula amb calendari anual

4. Objectiu estratègic: sincronització bases de dades de COdex/GSuite/Biblioteca

4.1. Millorar la sincronització de les bases de dades Codex/GSuite/Biblioteca

5. Objectiu estratègic: Planificar mesures Covid-19


CONTINUïTAT

  1. Objectiu estratègic: millorar els resultats educatius

Responsable: Cap d’estudis

1.1 Objectiu anual: millorar l’expressió oral

                 1.1.1 Millorar l’expressió oral a partir del Pocket Portfolio

Actuació

Trimestre

Indicadors d’avaluació:

Nombre de cursos que ho han fet i valoració

Responsable

1.1.1.1 Introducció i sistematització de la part oral del projecte Pocket Portfolio 

1.1.1.2 Estudi de l’eina tecnològica a emprar per fer  aquest projecte

1.1.1.3 Introducció de sessió de reflexió final per part dels alumnes

1r
1r


                                               3r

Ø  Grau d’aplicació: nombre de cursos que ho han portat a terme els punts 1 i 3

     Qualitat de l’execució:

     Valoració de l’activitat per part de docents i alumnat (1-4) a partir de qüestionari de satisfacció i/o tutoria

     


Ø  

Junta acadèmica
Conclusions i propostes de millora:INNOVACIO

 

1.2 Objectiu anual: millorar la metodologia en cursos semi/online


                 1.2.1 Introduir un pla d’acció per als cursos 20-24

Actuació

Trimestre

Indicadors d’avaluació:

Sessions fetes i valoració

Responsable

1.2.1.1 Valoració del Blended Learning amb Flip class i altres metodologies a partir de la experiència d’aquest darrer curs amb el tancament


1.2.1.2 Definició d’un pla d’acció per als cursos 20-24 

1r

2n

         
3r

    Grau d’aplicació

     1.2.1.1 s’han dut a terme les sessions d’equip docent per parlar sobre el tema?

       Quines conclusions s’han extret?

      1.2.1.2 S’ha pogut definir el pla?


     Qualitat de l’execució:

     Valoració dels docents sobre les sessions a partir de qüestionari (1-4) / valoracions en reunions 

     Qualitat de l’impacte: grau de participació del professorat 

Cap d’estudis 
Conclusions i propostes de millora:INNOVACIO


1.3.1 Objectiu anual: establir unes normes d’ús de eines online de traducció i altres

 


                 1.3.1.1 Promocionar debat intern sobre el tema

                 1.3.1.2 Proposar tasques a l’aula per ensenyar el seu bon ús

                 1.3.1.3 Introduir una normativa al respecte a les NOFC del centre

Actuació

Trimestre

Indicadors d’avaluació:

Sessions fetes i valoració

Responsable

Cap d’estudis 

1.3.1.1.1 Debat intern d’equip docent sobre el que ja és una realitat. 

1.3.1.1.2 Propostes de com ensenyar als alumnes el seu bon ús. 1r trimestre 20-21

1.3.1.1.3 Introduir a les NOFC normativa corresponent. 


1r
1r

2n

         
3r

    Grau d’aplicació: s’han dut a terme les sessions d’equip docent per parlar sobre el tema?

     Quines propostes per l’aula s’han fet? document

     S’ha inclòs normativa a les NOFC? document


     Qualitat de l’execució:

     Valoració dels docents sobre les sessions a partir de qüestionari (1-4) / valoracions en reunions


     Qualitat de l’impacte:

     L’alumnat aplica la normativa? (curs 21-22 i següents)

Cap d’estudis 
Conclusions i propostes de millora:INNOVACIO

1.4. Objectiu anual: Ampliar els coneixements de les eines digitals al professorat 

 

 

 

Actuació

Trimestre

Indicadors d’avaluació:

Sessions fetes i valoració

Responsable

Junta acadèmica


1.4.1.1 Creació d’una biblioteca d’eines de recursos digitals ben organitzada i d’utilitat per als docents

1r


2n
         

3r
    Grau d’aplicació

      Si s’ha fet (1) o no (0)

     Qualitat de l’execució:

     Valoració dels docents sobre el projecte


     Qualitat de l’impacte:

     Ús de les eines per part dels docents (curs 21-22 i següents)

Cap d’estudis i caps de departament
Conclusions i propostes de millora:

 

INNOVACIO


1.5 Objectiu anual: promocionar les classes de conversa via videoconferència 


1.5.1 Impuls de les classes de conversa online que ofereix l’Associació d’Alumnes

1.5.2 Assessorament pedagògic

 

Actuació

Trimestre

Indicadors d’avaluació:

Sessions fetes i valoració

Responsable

Junta acadèmica

1.5.1.Impuls de les classes de conversa online que ofereix l’Associació d’Alumnes

1.5.2.Assessorament pedagògic
1r


2n
         

3r
    Grau d’aplicació: nombre de cursos online que s’ofereixen i assistència dels alumnes

     Qualitat de l’execució:

     Problemes detectats

     Qualitat de l’impacte:

    Valoració dels alumnes (qüestionari associació )

Cap d’estudis i caps de departament
Conclusions i propostes de millora:CONTINUÏTAT

  1. Objectiu estratègic: millorar la relació amb l’entorn

Responsable: Director

2.1 Objectiu anual: donar a conèixer els documents de gestió del centre a la comunitat educativa així com d’altra informació sobre el centre

Actuació 

Trimestre

Indicadors d’avaluació: 

Responsable

2.1.1. Publicació dels documents de gestió de centre al web (PEC i una versió simplificada de les NOFC)

2.1.2 Publicació dels acords del Consell Escolar 

2.1.3 Publicació de l’estructura organitzativa interna (organigrama)


2.1.4 Difusió d’aquests documents entre els diferents membres de la comunitat educativa.

2.1.5 Recollida de l’impacte de les accions de difusió

1r1r


1r
1r


2n


3r

Gr Grau d’aplicació: si s’ha dut  a terme (1) o no (0)

Ø

    Qualitat de l’execució: 

    Si s’ha tingut problemes en la seva execució

:

     Qualitat de l’impacte: qüestionari de satisfacció (saber si la comunitat n’està assabentada: professorat, PAS i delegats de classe i si la part publicada de les NOFC és suficient)Director

Conclusions i propostes de millora:

 

CONTINUÏTAT

3. Objectiu estratègic: protocolitzar els processos de preinscripció i matrícula

Responsable: Secretària

3.1. Objectiu anual: crear documents explicatius dels processos de preinscripció i matrícula i enllaçar-los amb el calendari de google

Actuació 

Trimestre

Indicadors d’avaluació: 

Responsable

3.1.1.Creació de document relacionant processos de preinscripció i matrícula amb el calendari google.Gr Grau d’aplicació:  si s’han fet o no els documents i s’han relacionat amb el calendari de google

     Qualitat d’execució: Si els documents han resultat molt clars (1), força clars (0.5) o gens clars (0)

Secretària

Conclusions i propostes de millora:Innovació

4. Objectiu estratègic: sicronització bases de dades Codex/GSuite/Biblioteca

   

Responsable:Director/coord TIC

4.1. Objectiu anual: Millorar la sincronització de les bases de dades Codex/GSuite/Biblioteca

Actuació 

Trimestre

Indicadors d’avaluació: 

Responsable

4.1.1 Pactar preferentment amb Dial l’elaboració d’una eina de sincronització de les bases de dades que estem utilitzant Codex/GSuite/Biblioteca i si pot ser conjuntament amb d’altres EOIs.Gr Grau d’aplicació: Si s’ha pogut implementar (1), s’ha acordat amb dial o similar la seva creació (0.5) o no s’ha pogut tirar endavant (0)

     Qualitat d’execució

Si Si l’eina no dona errors i és senzilla de fer servir (1) dóna lloc a possibles errors o no es pot fer servir per a totes les bases de dades (0.5), No funciona (0)

Director i Coord TIC

Conclusions i propostes de millora:
Innovació circumstancial

5. Objectiu estratègic: Planificació Mesures extraordinàries Covid-19

   

Responsable:Equip directiu

5.1. Objectiu anual: Respondre a la nova situació generada per la Covid 19

Actuació 

Trimestre

Indicadors d’avaluació: 

Responsable

5.1.1 Redacció d’un Pla d’obertura extraordinari coordinat amb el Centre Vallès i incloent-hi els horaris, organització i metodologies compatibles amb un escenari afectat per mesures locals o generals derivades de la situació causada per el covid-19

x
1r

2n

3r

Gr Grau d’aplicació: Si s’ha pogut aprovar pel Consell Escolar al mes de setembre(1), no s’ha pogut aprovar pel CE (0)

     Qualitat d’execució

Si S’ha pogut presentar al CE amb temps i forma (1) S’ha pogut presentar però amb poc temps per a valorar-lo en profunditat(0.5), No s’ha presentat (0)


Qualitat de l’impacte: valoració regular de les mesures adoptades per l’alumnat, el professorat i el PAS 

Equip directiu

Conclusions i propostes de millora: