• Nivell bàsic A.2  (1r i 2n curs)
  • Nivell intermedi B.1 (3r curs)
  • Nivell intermedi B.2 (4rt i 5è curs)
  • Nivell avançat  C1 (6è curs) 
  • Nivell avançat C2 ( 7è i 8è curs)


Cada curs té una durada mínima de 130 hores.

Els estudis d'anglès també es poden cursar en règim oficial a distància mitjançant el IOC (Institut Obert de Catalunya).

El pla d'estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d'idiomes que s'hi imparteixen, que és la capacitat de l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l'alumnat:

  • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit.
  • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
  • Desenvolupi estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal.
  • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Més informació sobre les EOIs a Catalunya i mostres de les proves a:

1. Web de la Generalitat de Catalunya: Idiomes a les EOI

2. Mostres de les proves