Anglès C1+

 Professor:  Ian Simpson

Destinataris del curs: Cursos de perfeccionament de llengua C1+ adreçats a persones interessades a mantenir i actualitzar el seu coneixement de l’idioma, especialment pel que fa als aspectes productius, tant orals com escrits.  

Requisits:

Per poder accedir a aquest curs, cal haver obtingut el nivell de llengua de C1 del Marc europeu comú de referència en un termini no superior a 4 anys a comptar des de la data de matrícula (cal adjuntar el document acreditatiu escanejat per formalitzar la matrícula del curs). En cas contrari, s’haurà de fer una prova de nivell.

Durada:  75 hores (30 sessions de 2,5 hores), del 7 d’octubre del 2020 al 26 de maig del 2021

Horari:  dimecres 18:30 - 21:00

Lloc: Aula 1.4 

Nombre màxim d'alumnes: 15 

Objectius del curs

Consolidar i millorar la competència comunicativa, tant oral com escrita dels aprenents, tenint en compte aspectes d’adequació a situacions comunicatives complexes  (registre i grau de formalitat, característiques dels gèneres i tipologies textuals, qüestions socioculturals, etc.) així com de riquesa i d’un alt nivell de correcció lingüística. 

Consolidar i millorar la comprensió de textos orals i escrits de temàtica i tipologia diversa. 

Programa del curs: 

El curs es basarà en: 

       a. Llibre de text:

 

ISBN: 9781337561334

KEYNOTE Advanced Combo Split edition B

Editorial National Geographic Learning

  b. projectes de producció de textos tant orals com escrits 

Introducció a funcions i continguts lingüístics, sociolingüístics i discursius descrits en el nivell C2 del Marc Comú Europeu de Referència 

 Preu: 320,80€ (material no inclòs)  

 Avaluació: Es farà una avaluació contínua, els alumnes faran un mínim de 3 presentacions orals i 3 tasques escrites durant el curs. 

Certificat:

En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% per obtenir-lo.                   

Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdits d'idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.   

Prova de Nivell

Totes aquelles persones que no puguin acreditar el nivell C1 hauran de fer una prova de nivell escrita i una prova oral. Si la prova oral conclou que us situeu al nivell C1 podreu formalitzar la matrícula.

Pre-Inscripció i Matrícula:

Cal fer pre-inscripció aquí a partir del 7 de setembre. A partir del 21 de setembre i un cop revisada l’acreditació de nivell us farem arribar el full de pagament de matrícula. 

Hi ha 15 places disponibles i aquestes es donaran per ordre d'arribada de les sol.licituds. Tan bon punt es cobreixin aquestes places, només us podreu inscriure a la llista d’espera. Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins un cop iniciades les classes. 

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb eoivallesoriental@xtec.cat

Documentació imprescindible per a la matrícula:

És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de fer la preinscripció, la documentació sol·licitada al formulari (DNI i certificat acreditatiu de nivell C1 en cas de no haver-lo obtingut a l'EOI).

Pagament:

Cal fer el pagament a qualsevol caixer Servicaixa en un termini de 48 hores des del moment de formalitzada la matrícula.

Informació Addicional:

L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert. 

Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

NOTA: Totes les informacions d’aquest fullet estan subjectes a possibles canvis.