NORMES RELATIVES A L’ALUMNAT

 

 1. HORARIS

L’alumne/a podrà mantenir l’horari durant tot el curs lectiu en què s'ha matriculat i sempre que sigui possible, en nivells successius.

En cas que un alumne falti de manera no justificada a vuit sessions consecutives, l’escola es reserva el dret de canviar-li l’horari, si així ho creu convenient, per donar servei a d’altres alumnes que estiguin esperant per entrar a aquell horari.

Es considera assistència no justificada quan l’alumne deixa de venir durant un mínim de vuit sessions i no ho comunica al seu professor/a. Aquesta comunicació haurà de fer-se per escrit a l’email del professor o bé a l’ email de l’escola (eoivallesoriental@xtec.cat ) si l’alumne desconeix el del professor.

 

 2. CANVIS D´HORARI

A l'inici del curs s'estableix un termini per sol·licitar canvi d'horari. S'informa a l'alumne el primer dia de classe sobre les dates concretes i també es poden consultar al calendari escolar que es publica a finals de juliol al web de l'escola. Aquells alumnes que vulguin canviar l'horari assignat per un altre podran utilitzar els mecanismes següents:

 

PERMUTA

 

Es tracta de l'intercanvi de plaça entre dues persones matriculades en dos horaris diferents del mateix idioma i curs, cal que sigui acceptat lliurement per cadascun dels dos alumnes que la realitzen. Per fer-ho efectiu, tots dos alumnes s’han de presentar a  Secretaria i comunicar la seva intenció de permutar els seus horaris (a més de notificar-la, lògicament, als professors respectius).

 

CANVI OFICIAL D´HORARI

 

Únicament es concedirà per causes degudament justificades, d´acord amb les condicions següents:

  a)  només es podran concedir canvis per cobrir places en aquells horaris que en tinguin places vacants.

  b)  podran sol.licitar-lo els alumnes que al·leguin un dels motius següents:

1. problemes greus de salut

2. incompatibilitat de l´horari assignat amb l´activitat laboral

3. incompatibilitat amb d´altres estudis oficials prioritaris

4. altres causes (caldrà especificar-les)

(Qualsevol d´aquests motius sempre haurà de ser justificat documentalment)

 

Procediment: els alumnes interessats presentaran a la Secretaria els documents següents:

  1. instància

  2. justificants acreditatius de les causes al·legades: certificat mèdic, fotocòpia del contracte de treball o de la matrícula en un altre centre d´ensenyament, certificat de l´empresa o del centre d´estudis...

Un cop finalitzat el termini, les instàncies es classificaran per idioma i per l´horari sol·licitat en primera opció. A continuació es procedirà a concedir o denegar els canvis en funció de la disponibilitat de places.

Si, per a un horari determinat, hi ha més sol·licituds equivalents i degudament justificades que vacants, es procedirà a fer un sorteig entre els candidats corresponents. A cada sol·licitant li serà assignat un número per ordre d’entrada i per idioma. Aquest serà el número amb el que participaran al sorteig.

Finalment, entre les sol·licituds que hagin quedat excloses en aquest primer torn, es repetirà el mateix procediment a partir de la segona opció horària, fins a exhaurir les vacants.

ATENCIÓ Els canvis obtinguts per qualsevol dels dos mecanismes esmentats més amunt seran definitius per a la resta del curs lectiu i es mantindran també en cursos successius sempre que sigui possible.

 

3. RENÚNCIA A LA MATRÍCULA OFICIAL

 

RENÚNCIES AL CURS VIGENT

 

L’alumnat oficial podrà presentar a la direcció de l’escola la renúncia a la matriculació en un idioma quan es vegi en la impossibilitat de continuar assistint a classe. La renúncia implica que no es computi el curs a efectes de repetició i que no es perdi la prioritat per matricular-se l'any acadèmic següent, com a antic alumne.

L'alumne/a que renunciï a la seva matrícula dins del termini legal tindrà garantida plaça en el mateix nivell el curs següent durant els dies indicats específicament dins del període de matriculació, però no tindrà seguretat total d'aconseguir-la en el mateix horari del curs anterior.

Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne o alumna oficial abandona el curs, aquest sí que es computarà a efectes de repetició i l’alumne tindrà, a tots els efectes, la consideració de “no presentat” en la qualificació final.

Renunciar a la matrícula no dóna dret al retorn de cap taxa.

La renúncia se sol·licitarà a Secretaria en el termini que s’indiqui al Calendari escolar. Es pot sol·licitar renúncia de matrícula per a cada curs del mateix idioma una sola vegada.

Molt important: la renúncia a la matrícula implica, des del mateix moment de formalitzar-la, la pèrdua del dret a assistir a classe fins al final del curs en què es realitza, i també impedeix presentar-se als exàmens finals d'aquell any.

 

RENÚNCIES A CURSOS SUPERATS

 

Qualsevol persona que tingui obert un expedient acadèmic en una escola oficial d’idiomes podrà sol·licitar a la direcció de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat (el certificat de Nivell Bàsic A2, el Certificat de Nivell Intermedi B1, el Certificat de Nivell Intermedi B2 i el Certificat de C1). L’escola la podrà concedir un cop obtinguts el informes oportuns del departament d’aquell idioma. El curs renunciat computarà a efectes de repetició.

 

 4. PERMANÈNCIA EN ELS ESTUDIS

 

Dins de cada nivell – bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2 i C1–, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta al nivell per a l’idioma corresponent. Cal tenir en compte que si s'ha fet una renúncia, aquella matrícula no computa.

 

Vegeu el quadre:

Idiomes

Nivells

Cursos per nivell

Màxim de vegades que es pot matricular en aquest nivell

ALEMANY I ANGLÈS

bàsic

A2

2  (1r i 2n)

4

 

intermedi

B1

1 (3r)

2

 

intermedi

B2

2 (4t i 5è)

4

ANGLÈS  i ALEMANY

C 1

1 (C 1)

2

L’alumne/a que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell intermedi B2 i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada.

L’alumne/a que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic o al segon curs del nivell intermedi B2, el pot cursar un màxim de dues vegades.

 

5. CONVOCATÒRIA ADDICIONAL

 

En casos excepcionals a valorar per la direcció de l’escola, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, la direcció podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més a l’alumnat que ho sol·liciti quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.

 

6. TRASLLAT DE L’ALUMNAT DURANT EL CURS ACADÈMIC

 

Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva. El termini per efectuar trasllats de matrícula viva finalitzarà l’últim dia lectiu del mes de febrer.

La sol·licitud de matrícula es farà al centre de destinació mitjançant el model “Sol·licitud de trasllat d’expedient” i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en aquest centre. La documentació que caldrà aportar serà el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho comunicarà al sol·licitant.

L’EOI de destinació tramitarà d’ofici el trasllat d’expedient de l’alumne/a. En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, s’obrirà una llista d’espera on els sol·licitants podran demanar els grups i horaris desitjats

 

7. NORMES DE CONVIVÈNCIA

 

a) Els alumnes tenen l’obligació de silenciar els telèfons mòbils a les aules i evitar tenir converses telefòniques a dins de l’aula.

Es podrà demanar l’expulsió d’aquests espais a les persones que reincideixin en el seu ús  inadequat.

b) No es pot fumar a l’escola ni en tot l’edifici.

c) És competència de cada professor la forma de la disposició del mobiliari de l’aula en funció de les necessitats didàctiques. Els alumnes seguiran les instruccions del professor/a quant a la seva pròpia ubicació per a la realització de les activitats.

d) A dins de l’aula, els alumnes seguiran les instruccions del professor quant a disciplina i dinàmica de grup.

e) Ningú té dret (sense consentiment previ) a fer un ús de les llistes d'emails dels alumnes de l'escola que no sigui el propi de les activitats de l'alumne dins de l’àmbit escolar del centre.

f) Amb motiu de conferències i actes culturals, no es podrà fer venda directa de publicacions i altre material a l’edifici de l’escola.

 

8. ASSISTÈNCIA A CLASSE I AVALUACIÓ

 

En matricular-se a un grup-classe, els alumnes s’asseguraran que poden arribar amb puntualitat a les sessions.

El professor establirà el seu propi control de l’assistència a classe i demanarà que els alumnes signin a cada sessió per tal de deixar constància escrita de la seva assistència.

Als cursos de 1r, 2n i 4t, per tal de poder aplicar l’avaluació contínua a un alumne, caldran dos requisits:

1. que l’alumne hagi assistit, com a mínim, al 65% de les sessions de classe . El curs té una durada mínima de 130 hores, que equivalen a 52 sessions. El 65% d'aquesta xifra és de 84,5 hores que equivalen a 33,8 sessions.    

 2. que hagi realitzat un nombre mínim de proves d’avaluació establert pel professor / departament amb el vist-i-plau de la Direcció.

L’avaluació continua inclourà l’informe d’autoavaluació de l’alumna/e sempre i quan el professor no indiqui el contrari.

 En cas de no haver superat l’avaluació contínua per qualsevol dels motius esmentats, l’alumne podrà realitzar un test de nivell final. Per superar aquest test, també caldrà una qualificació equivalent al 65%.

Als cursos de 3r, 5è i C1 es tindran en compte l’assistència a classe i la participació activa en les tasques proposades per fer a l’aula i a casa, amb l’objectiu d’assessorar l’estudiant  en el desenvolupament del seu procés d’aprenentatge. Al llarg del curs també es recollirà informació mitjançant proves i tutories.

En aquests cursos la funció primordial de l'avaluació contínua és donar informació tant a professors com a alumnes sobre l'assoliment de les capacitats que també s’avaluaran en les proves de certificacíó.

Per superar les proves de certificat, cal obtenir, com a mínim, un 65%  en la mitjana de totes les destreses.

En cas d’absència, és deure de l’alumne assabentar-se, a través dels seus companys, de les tasques realitzades a l’aula així com dels deures demanats pel professor/a  mentre hagi estat absent.

A aquests efectes, també es pot fer ús de l’hora de tutoria del professor.

Els alumnes tenen dret a ser informats del seu procés d’aprenentatge en tot moment. En el cas dels menors, aquests seran informats directament, a no ser que els pares demanin ser informats sobre els seus fills.

Les notes finals es poden comunicar als alumnes en sessió de tutoria i es publicaran sempre a Centrosnet. En el cas dels menors d’edat, les notes es poden comunicar també als mateixos alumnes en sessió de tutoria, a no ser que els pares o tutors demanin ser informats, i es publicaran sempre a Centrosnet.

9. NORMATIVA SOBRE EINES D'AJUDA PER A L' APRENENTATGE


El professorat pot proposar tasques per realitzar amb ajuda o sense. En cas que es faci servir ajuda (diccionaris o altres eines o suports), s’ha de fer constar la font a sota de l’escrit.

Important: Les notes de les activitats d’avaluació poden variar si el professorat troba adient fer una prova oral o escrita en directe a l’alumnat per tal d'acabar de validar el seu nivell. 

10. REPRESENTATIVITAT DE L’ALUMNAT

Els alumnes oficials de l’EOI Vallès Oriental estan representats a través dels seus delegats i sots-delegats, per l’ Associació  d’Alumnes i Ex-Alumnes de l’ EOI Vallès Oriental (info.associacio@eoivallesoriental.net) i pels representants de l’alumnat al Consell Escolar.